Acatistul Sfântului Martir Atanasie Todoran – 12 NOIEMBRIE 

 

Troparul Sfântului Martir Atanasie Todoran, glasul 1:

Luptător pentru credinţă şi neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos şi apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit în Ţara Năsăudului, primind cu bărbăţie moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câştigat cununa cea neveştejită a sfinţeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe iubitorul de nevoinţe, pe mărturisitorul Ortodoxiei, pe Sfântul Atanasie, bărbatul preaînţelept şi împlinitorul bunelor rânduieli ale Bisericii lui Hristos, să-l cinstim şi să-l lăudăm după cuviinţă că, vrednic fiind de mărirea lui Dumnezeu, prin moartea sa pe roată i-a biruit pe prigonitori. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Icosul 1

Din tinereţe ai fost mărturisitor al dreptei credinţe şi statornic luptător împotriva nedreptăţilor săvârşite neamului tău; te-ai ridicat cu bărbăţie să aperi drepturile fraţilor tăi ortodocşi din Ardeal, biruind prin moartea ta martirică toate uneltirile viclene ale asupritorilor. Pentru aceasta, minunându-ne de virtuţile tale, te cinstim şi-ţi cântăm:
Bucură-te, podoaba cea preafrumoasă a mucenicilor;
Bucură-te, râvnitorule de cele cereşti;
Bucură-te, luptătorule pentru dreptate şi apărător al Ortodoxiei;
Bucură-te, păstrător al rânduielilor strămoşeşti;
Bucură-te, ancoră tare pentru cei prigoniţi pentru dreptate;
Bucură-te, lumină a mărturisitorilor lui Hristos;
Bucură-te, că, urmând în suferinţă Mântuitorului Hristos, moartea nu te-a înfricoşat;
Bucură-te, că faptele tale le-ai săvârşit cu puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că, asemenea lui David, prin tăria credinţei ai biruit;
Bucură-te, fiu al Ţării Năsăudului şi ostaş neînfricat al Bisericii;
Bucură-te, purtătorul suferinţelor neamului tău;
Bucură-te, că, biruind împărăţia vremelnică, ai câştigat Împărăţia lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 2-lea

Precum oarecând Moise ridicând şarpele în pustie a arătat jertfa Mântuitorului înălţat pe Cruce, şi tu ai fost înălţat pe roată de prigonitorii tăi, făcându-te următor Domnului; şi, precum cei de odinioară se vindecau de muşcăturile cele înveninate privind şarpele înălţat pe lemn, aşa şi tu, Sfinte, celor ce te prigoneau le-ai preschimbat gândurile şi le-ai întărit credinţa, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Pildă de statornicie în credinţa ortodoxă te-ai arătat celor din Salva; căci aprinsă fiind inima ta de harul Sfântului Duh, ai cântat laude lui Hristos, Cel ce te-a întărit să înfrunţi cu tărie uneltirile celor ce voiau să te depărteze de la credinţa strămoşească a neamului românesc. Pentru aceasta, lăudându-te neîncetat, Fericite, îţi cântăm:
Bucură-te, luptător pentru drepturile creştinilor înaintea împăraţilor;
Bucură-te, statornic apărător al credinţei neamului tău;
Bucură-te, împlinitorul celor dorite de poporul român;
Bucură-te, că prin ostenelile tale comori în ceruri ţi-ai agonisit;
Bucură-te, cel ce n-ai suferit batjocorirea credinţei strămoşeşti;
Bucură-te, că pe cei împreună cu tine pătimitori i-ai îmbărbătat să se jertfească pentru Hristos;
Bucură-te, că te-ai făcut pildă de apărător al credinţei celor din Maramureş şi Moldova;
Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei şi apărător al legilor strămoşeşti;
Bucură-te, nădejdea celor prigoniţi şi asupriţi pe nedrept în această lume;
Bucură-te, bătrân înţelept, care te-ai jertfit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ocrotit în suferinţă de Maica Domnului;
Bucură-te, cel cinstit după cuviinţă de fiii neamului tău;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 3-lea

Râvna mucenicilor dobândind, evlavia creştinilor dreptmăritori purtând în suflet şi smerenia călugărilor înţelepţi întărindu-te, Sfinte Mucenice Atanasie, ostaşul lui Hristos, ai biruit neputinţele fireşti ale trupului şi ai răbdat pentru Hristos moarte martirică. Drept aceea, mulţumind lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cu bucurie I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cuvântul Evangheliei lui Hristos împlinind, credinţa cea dreaptă păzind, până la bătrâneţile tale ai purtat cu bărbăţie crucea lui Hristos, Fericite Atanasie; Ţara Năsăudului şi toate părţile româneşti laudă vrednicia ta pentru că te-ai făcut slujitor al Bisericii strămoşeşti şi apărător al neamului cel obidit din Ardeal în vremuri de prigoană. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, bătrân înţelept plin de puterea lui Hristos;
Bucură-te, bucuria drept-credincioşilor care se jertfesc pentru credinţă şi neam;
Bucură-te, că Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ţi-au fost ajutători;
Bucură-te, purtătorul suferinţelor celor din Ardeal;
Bucură-te, cel împreună cu Sofronie de la Cioara, lauda năsăudenilor;
Bucură-te, rod duhovnicesc şi sămânţă binecuvântată sădită în ţinutul Bichigiului;
Bucură-te, împlinitorul tradiţiilor ortodoxe;
Bucură-te, cel ce ai schimbat osânda nedreaptă în adevăr sfânt;
Bucură-te, om plăcut lui Dumnezeu şi semenilor;
Bucură-te, rob credincios al Domnului şi slujitor al tainelor cereşti;
Bucură-te, mărturisitor plin de râvnă şi evlavie pentru Biserica lui Hristos;
Bucură-te, stejar puternic crescut în pământul străbun al Bichigiului;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 4-lea

Duhul Sfânt te-a întărit în zilele bătrâneţii tale şi te-a făcut casnic şi vas ales al Mântuitorului Hristos; Cel care, după moartea cea mucenicească, te-a încununat în Împărăţia Sa pe tine, cel însetat după dreptate şi apărător al Casei Domnului, care cânţi împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Mânat de râvnă pentru Biserica cea dreptmăritoare, te-ai asemănat apostolilor şi martirilor celor de demult, Fericite Atanasie; căci nici povara bătrâneţilor, nici neputinţele trupeşti nu te-au oprit să mărturiseşti cu îndrăzneală înaintea dregătorilor acestei lumi, apărând legea străbună a neamului tău. Pentru aceasta, cu smerenie îţi aducem acest prinos de recunoştinţă zicând:
Bucură-te, cel ce ai înfruntat pe asupritorii neamului tău;
Bucură-te, apărător al credinţei şi chip al blândeţilor;
Bucură-te, ancora tare şi nemişcată a credinţei dreptmăritoare;
Bucură-te, podoaba bărbaţilor celor jertfelnici pentru adevăr;
Bucură-te, cel ce nu ai socotit povara bătrâneţilor pentru a-L mărturisi pe Hristos;
Bucură-te, că toată viaţa ţi-ai petrecut-o în sfinţenie, fiind călăuzit de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel plin de lumină şi de dragoste dumnezeiască;
Bucură-te, luceafăr al Ortodoxiei răsărit în vremea prigonirilor;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii neamului tău;
Bucură-te, apărătorul Ortodoxiei şi ocrotitorul ţinutului transilvan;
Bucură-te, trâmbiţa dezrobirii şi a libertăţii;
Bucură-te, că statornicia ta scară către cer s-a arătat;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 5-lea

Asemenea cerbului care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munţilor, aşa şi sufletul tău dorea să se adape din izvoarele cele nesecate ale harului care se revarsă din Biserica dreptmăritoare a lui Hristos. Pentru aceea, toată viaţa ta ai sorbit din apa vieţii şi ai întărit pe confraţii tăi de un neam şi de o credinţă să rămână lângă izvoarele Ortodoxiei şi să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Întărit pe piatra cea tare a dreptei credinţe şi întrarmându-te cu puterea Duhului Sfânt, te-ai încredinţat rugăciunilor şi milostivirilor Maicii lui Dumnezeu, care te-a ajutat să înfrunţi încercările trupeşti şi sufleteşti ale lumii acesteia, întărind pe semenii tăi. Pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, că sufletul ţi-a fost plin de puterea Sfintei Treimi;
Bucură-te, minte limpede şi cuget iluminat de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, ochi lăuntric văzător al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, fiu al Bichigiului şi neînfricat luptător pentru dreptate şi adevăr;
Bucură-te, floare aleasă crescută în ţinutul Năsăudului;
Bucură-te, luminător al poporul dreptcredincios din Ardeal;
Bucură-te, judecător nemitarnic pentru cei nevoiaşi şi asupriţi;
Bucură-te, că roata suferinţei ţi s-a făcut scară către cer;
Bucură-te, rază de lumină a plaiurilor bistriţene;
Bucură-te, „Moş Tănase Todoran, neînfricatul ardelean”;
Bucură-te, vultur al credinţei ce străjuieşti în Carpaţi;
Bucură-te, mărturisitor statornic care ai spus: „În pământ de m-or baga, nu mă las de legea mea”;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 6-lea

„Cine mă va despărţi de dragostea lui Hristos”, glăsuia oarecând Apostolul neamurilor. Acest îndemn, plin de nădejde, te-a întărit şi pe tine, Atanasie, atunci când ai fost adus înaintea judecăţii şi ai fost osândit la moarte. Puterea lui Hristos te-a întărit când roata pe care ai fost ţintuit a început să-ţi zdrobească trupul ofilit de ani şi de bătăi. Dar pentru că sufletul ţi-a rămas veghetor, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ca un părinte preaînţelept ai ascultat nevoinţele poporului şi la ceas de cumpănă te-ai făcut sfetnic şi conducător al lui, necunoscând ce înseamnă frică; precum voievozii din vechime, ţi-ai tras peste trup cămaşa morţii şi a învierii. De frica ta şi a poporului răsculat, trimişii împărătesei s-au stins precum ceara de la faţa focului. Minunându-ne de faptele tale cele cu adevărat dumnezeieşti şi de cuvintele tale pline de îmbărbătare, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, ostaş al Ortodoxiei plin de credinţă dreaptă şi statornică;
Bucură-te, că sângele tău s-a făcut izvor de sfinţenie şi tămăduire credincioşilor;
Bucură-te, sabie care tai nedreptăţile omeneşti;
Bucură-te, cinstitor în duh şi adevăr al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, fântână a darurilor din care beau cei însetaţi de dreptate;
Bucură-te, cel ce prin rănile tale ai tămăduit rănile neamului tău;
Bucură-te, zestrea cea bogată a tuturor credincioşilor;
Bucură-te, cel ce ţi-ai ales ca împărat pe Domnul-Hristos;
Bucură-te, stea luminoasă răsărită în vremea prigonirilor;
Bucură-te, cel ce prin nevoinţă ai dobândit Împărăţia lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce porţi suferinţele şi prigonirile celor asupriţi;
Bucură-te, că te-ai mutat din moarte la viaţă;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 7-lea

Sfinte Martire Atanasie, cel ce locuieşti în ceruri şi împreună cu sfinţii te veseleşti şi te rogi lui Dumnezeu ca să se dea pace lumii şi binecuvântare în Biserica dreptmăritoare, unde Se laudă Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Lumina credincioşilor din Năsăud te-ai făcut, iar credinţa ta a îndreptat rătăcirile cele pierzătoare, Fericite Atanasie. Şi te-ai arătat purtător de grijă pentru sufletele celor ce doresc să vină la cunoştinţa Adevărului şi la mântuire. Dumnezeu ţi-a dat putere să scoţi din deznădejde viaţa lor şi să le arăţi Lumina pe care întunericul nu a cuprins-o. Pentru aceasta, toţi cei credincioşi te lăudăm şi îţi cântăm:
Bucură-te, liman al durerilor şi balsam tămăduitor al sufletelor;
Bucură-te, temelie a curajului şi armă care biruie nedreptatea;
Bucură-te, cel ce eliberezi pe cei ferecaţi în lanţurile asupritorilor;
Bucură-te, că ai dat răspuns bun la Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, făclie aprinsă pururea în Biserica dreptmăritoare;
Bucură-te, că prin tine am învăţat taina sfinţeniei;
Bucură-te, că, nevoindu-te pentru Biserică şi neam, Maica Domnului mereu te-a ocrotit;
Bucură-te, că ne ajuţi să ieşim din adâncurile cele întunecate ale păcatelor grele;
Bucură-te, nădejde puternică la ceasul sfârşitului nostru;
Bucură-te, ocrotitorul bătrânilor celor neputincioşi;
Bucură-te, că, luând crucea pe umeri, ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, potir în care s-a turnat apa vieţii;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 8-lea

Credinţa cea dreaptă păzind, îndelung răbdând, calea ostenelilor săvârşind, încărcat de ani şi de virtuţi, când Bunul Dumnezeu a voit, ai fost chemat de Părintele Ceresc, Fericite Atanasie, prin moarte martirică, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind cununa neveştejită a măririi şi aşezat fiind în ceata mucenicilor, unde cânţi neîncetat Dumnezeului în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Dumnezeu te-a chemat la cele cereşti, trecând prin suferinţă şi moarte martirică, Sfinte Atanasie, când ai împlinit vârsta patriarhilor biblici. Drept aceea, în ceruri, Hristos te-a îmbrăcat cu veşmântul tinereţii veşnice şi te-a aşezat în ceata mărturisitorilor dreptei credinţe. Amintindu-ne de viaţa ta curată şi plăcută lui Dumnezeu, te lăudăm zicând:
Bucură-te, văpaie aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, stea cerească ce străluceşte în Împărăţia cerească;
Bucură-te, trandafir înflorit în lumina necreată;
Bucură-te, sfeşnic sacru aşezat în Sfânta Sfintelor din ceruri;
Bucură-te, podoabă sfântă care împodobeşti raiul;
Bucură-te, lauda Bichigiului şi bucuria ţinutului transilvan;
Bucură-te, dulceaţă sfântă care încălzeşti inimile credincioşilor;
Bucură-te, mir şi tămâie a Bisericii Ortodoxe străbune;
Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, icoana celor care au pătimit pentru dreptate;
Bucură-te, cel ce lauzi pe Făcătorul împreună cu sfinţii români;
Bucură-te, că pomenirea ta va fi din neam în neam;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 9-lea

De sus din cer, sfinţenia ta ocrotitoare, Sfinte Atanasie, se revarsă ca un acoperământ sfânt peste poporul tău mult încercat; şi, prin rugăciunile tale către Dumnezeu, reverşi peste el bunătăţile Tatălui, ale Fiului şi ale Sfântului Duh, încredinţându-l vieţii celei nepieritoare. Neîncetat Îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru binefacerile ce sunt asupra noastră şi Îl rogi ca pe Cel ce este bun, blând şi milostiv să ne dea iertare de păcate, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Mărgăritar de mult preţ al pământului transilvan te-ai arătat, Sfinte Mucenice Atanasie, ostaşul lui Hristos, căci după ce ai fost desprins de roata suferinţelor pe care te-ai săvârşit, trupul tău, îngropat în pământul strămoşesc, sămânţă dătătoare de rod duhovnicesc s-a arătat urmaşilor tăi, iar sângele tău a făcut să rodească nădejdea şi demnitatea noastră, a celor ce cântăm, după cuviinţă, pomenirea ta, zicând:
Bucură-te, lumină din Lumina lui Hristos care cuprinde întreg ţinutul transilvan;
Bucură-te, călăuzitorul tinereţilor şi podoaba bătrâneţilor;
Bucură-te, apărătorul ortodocşilor şi risipitorul necunoştinţei;
Bucură-te, povăţuitorul copiilor şi ajutătorul orfanilor;
Bucură-te, pildă de statornicie şi iscusit lucrător al virtuţilor;
Bucură-te, cel ce ai întregit ceata martirilor ardeleni;
Bucură-te, sprijin şi miluitor al celor prigoniţi pentru dreptate;
Bucură-te, că prin tine odrăsleşte sămânţa preacurată a Ortodoxiei;
Bucură-te, că te numeri printre sfinţii mărturisitori ai Adevărului;
Bucură-te, că pe jertfa ta s-au ridicat mănăstiri la Salva, Parva, Bichigiu şi Cormaia;
Bucură-te, povăţuitorul tinerilor căsătoriţi;
Bucură-te, izvor de nădejde în suferinţe din care se adapă bunii credincioşi;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 10-lea

Ca unui mire îmbrăcat în haină luminată şi intrat în cămara lui Hristos să-i cântăm Mucenicului Atanasie; că acesta, ca un bun ostaş al lui Hristos pe pământ, a biruit uneltirile lui Veliar, iar în ceruri vede pururea faţa cea prealuminată a Stăpânului său, Căruia Îi cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Pavăză eşti credinţei şi Bisericii Ortodoxe, Sfinte Atanasie, cel ce te-ai ridicat împotriva nelegiuirilor şi cu viaţa ta ai apărat turma lui Hristos; şi, încredinţându-te lui Dumnezeu, ţi-ai arătat dragostea neîmpuţinată pentru rânduielile Lui cele creştineşti; pentru aceasta, cu mărire cinstindu-te, îţi cântăm:
Bucură-te, piatră duhovnicească aşezată în Biserica dreptmăritoare;
Bucură-te, rob al lui Hristos şi prieten al îngerilor;
Bucură-te, cel ce te odihneşti în cămările cereşti;
Bucură-te, jertfă bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce aprinzi candela dreptăţii pentru neamul românesc;
Bucură-te, zid şi scăpare a celor abătuţi de valurile necazurilor;
Bucură-te, izbăvirea credincioşilor ortodocşi;
Bucură-te, taină negrăită prin care moartea se preschimbă în înviere;
Bucură-te, apărătorul oropsiţilor şi păzitorul tuturor celor osândiţi;
Bucură-te, solia păcii şi a bucuriilor duhovniceşti;
Bucură-te, purtătorul rugăciunilor noastre la Hristos;
Bucură-te, sămânţă bună aruncată în pământ românesc;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 11-lea

Cât de mari şi minunate sunt îndurările Tale, Doamne! Că răbdarea Ta copleşeşte noianul păcatelor noastre. Preamilostive Mântuitorule, dăruieşte pace, linişte şi împăcare Bisericilor Tale şi auzi plânsul şi vezi lacrimile noastre. Miluindu-ne pe noi, pentru rugăciunile Sfântului Martir Atanasie, dăruieşte-ne nouă şi fraţilor noştri binecuvântarea Ta, ca, împreună cu alesul Tău, Ţie să ne închinăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Statornic în credinţa străbună şi ostaş binecuvântat al Domnului Hristos te-au văzut din cer îngerii; şi, lăudându-ţi ostenelile, toţi îţi aduc acum cinstire şi închinare. Pentru aceasta, vrednicule Atanasie, slăvim pomenirea ta din neam în neam; şi, mulţumindu-I lui Hristos pentru jertfa ta, cântare sfântă îţi cântăm:
Bucură-te, cel ce în rănile trupului tău ai purtat suferinţele neamului nostru;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale din moartea păcatului la viaţă ne ridici;
Bucură-te, martir preafericit uns de Hristos cu mir dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce ai dus în dar lui Dumnezeu suferinţele tale;
Bucură-te, că ai răsărit ca un crin în pământul străbun al Ardealului;
Bucură-te, icoană vie pentru neamul românesc;
Bucură-te, stejar al credinţei sub care se adumbresc credincioşii;
Bucură-te, că Biserica neamului ai apărat-o de uneltirile celor străini;
Bucură-te, sămânţă binecuvântată cu rod însutit;
Bucură-te, că din ospăţul Stăpânului, în ceruri, te îndulceşti;
Bucură-te, călăuzitorul celor ce urmează pilda ta;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale primim pace cerească;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 12-lea

Alergând la moarte ca la un ospăţ împărătesc, te-ai bucurat de dulceaţa raiului, Fericite Atanasie; iar noi, cunoscând aceasta, cu credinţă îţi cerem să ne întrarmezi cu puterile tale, şi mai osebit cu sfânta şi dumnezeiasca ta îndrăznire, ca să putem risipi toată lenea şi frica şi să-I cântăm lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Suferinţa lui Hristos te-a întărit ca sa poţi îndura chinurile cele mari, Sfinte Martire Atanasie; că ai trăit după voia lui Dumnezeu şi după poruncile lui cele sfinte, pildă aleasă făcându-te pentru urmaşii tăi, stea călăuzitoare şi luminoasă pentru întregul popor ortodox. Pentru aceea, mulţumindu-ţi neîncetat pentru ajutorul şi binefacerile pe care le primim de la tine, Îl slăvim pe Milostivul Dumnezeu, cântându-ţi unele ca acestea:
Bucură-te, dătătorule de pace pentru cei ce sunt în necazuri şi supărări;
Bucură-te, grabnic ajutător tuturor celor ce se roagă la icoana ta cea sfântă;
Bucură-te, întărirea celor ce-şi încredinţează viaţa lui Dumnezeu;
Bucură-te, vindecătorul fricii şi luptătorul care înfruntă primejdiile;
Bucură-te, că prin tine câştigăm răsplata pentru credinţa noastră dreptmăritoare;
Bucură-te, că jertfa ta ne dă nădejdea mântuirii;
Bucură-te, foc care topeşte mândriile cele deşarte şi vremelnice;
Bucură-te, că prin tine învăţăm cum se apără Biserica şi credinţa neamului;
Bucură-te, cel ce petreci cu îngerii în ceruri şi te rogi neîncetat pentru noi, păcătoşii;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, sprijinul nostru în ziua Judecăţii;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Atanasie, podoaba Ţării Năsăudului, lauda şi slava sfinţilor, martir pentru apărarea credinţei ortodoxe, tăria şi nădejdea celor jertfiţi pentru Dumnezeu, neam şi Biserică, mărturisitor şi trăitor al dumnezeieştii Evanghelii şi al Sfintei Tradiţii, cel încununat de Hristos cu toate bunătăţile cereşti, primeşte de la noi, nevrednicii, mulţumire şi cântare şi roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre, ca împreună, într-un glas, să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi: Icosul 1: Din tinereţe ai fost mărturisitor al dreptei credinţe…, Condacul 1: Pe iubitorul de nevoinţe, pe mărturisitorul Ortodoxiei…,

Icosul 1

Din tinereţe ai fost mărturisitor al dreptei credinţe şi statornic luptător împotriva nedreptăţilor săvârşite neamului tău; te-ai ridicat cu bărbăţie să aperi drepturile fraţilor tăi ortodocşi din Ardeal, biruind prin moartea ta martirică toate uneltirile viclene ale asupritorilor. Pentru aceasta, minunându-ne de virtuţile tale, te cinstim şi-ţi cântăm:
Bucură-te, podoaba cea preafrumoasă a mucenicilor;
Bucură-te, râvnitorule de cele cereşti;
Bucură-te, luptătorule pentru dreptate şi apărător al Ortodoxiei;
Bucură-te, păstrător al rânduielilor strămoşeşti;
Bucură-te, ancoră tare pentru cei prigoniţi pentru dreptate;
Bucură-te, lumină a mărturisitorilor lui Hristos;
Bucură-te, că, urmând în suferinţă Mântuitorului Hristos, moartea nu te-a înfricoşat;
Bucură-te, că faptele tale le-ai săvârşit cu puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că, asemenea lui David, prin tăria credinţei ai biruit;
Bucură-te, fiu al Ţării Năsăudului şi ostaş neînfricat al Bisericii;
Bucură-te, purtătorul suferinţelor neamului tău;
Bucură-te, că, biruind împărăţia vremelnică, ai câştigat Împărăţia lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul 1

Pe iubitorul de nevoinţe, pe mărturisitorul Ortodoxiei, pe Sfântul Atanasie, bărbatul preaînţelept şi împlinitorul bunelor rânduieli ale Bisericii lui Hristos, să-l cinstim şi să-l lăudăm după cuviinţă că, vrednic fiind de mărirea lui Dumnezeu, prin moartea sa pe roată i-a biruit pe prigonitori. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *