Acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești – 27 SEPTEMBRIE

 Acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești – 27 SEPTEMBRIE 

 

Condacul 1:

Ție, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, ca unui ales păstor duhovnicesc al Țării Românești, mare apărător al tuturor celor săraci, luminător al credincioșilor și următor al Pătimirilor Domnului, îți aducem din inimă aceste smerite laude, cu dragoste cântând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Icosul 1:

Toți credincioșii ortodocși, cunoscându-te pe tine, Sfinte Ierarhe Antim, ca pe un păstor neînfricat, bun chivernisitor al dumnezeieștilor Taine și Mucenic al dreptei credințe, cu evlavie și cu bucurie te lăudăm zicând:
Bucură-te, vlăstar ales al ținuturilor Iviriei;
Bucură-te, cel crescut în virtuțile credinței și evlaviei;
Bucură-te, cel robit din tinerețe de păgâni;
Bucură-te, ocrotitor al celor părăsiți, săraci și străini;
Bucură-te, cel ce ai purtat din botez numele Andrei;
Bucură-te, cel răscumpărat de marele Patriarh Dositei;
Bucură-te, cel ce ai devenit monah la Mormântul Domnului;
Bucură-te, cel ce ai învățat la Iași meșteșugul tiparului;
Bucură-te, următor al lucrării tipografice a Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei;
Bucură-te, iscusit slujitor al cuvântului și al slovei;
Bucură-te, cel ce ai rodit duhovnicește în Țara Românească;
Bucură-te, Mitropolit împodobit cu haină mucenicească;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 2:

Ca un pom duhovnicesc, lângă izvoarele harului ai fost sădit în grădina Bisericii luptătoare, și ai adus rod bogat, în Biserica biruitoare, lui Dumnezeu, Celui în Treime închinat, Căruia, împreună cu toți Sfinții, Îi cânți: Aliluia!

Icosul 2:

Dreapta credință prin Sfântul Botez ai primit-o și prin multe osteneli și încercări ai făcut-o roditoare, ajungând mărturisitor al ei, de când ai primit îngerescul chip la Sfântul Mormânt al Domnului și până la ultima suflare ca mitropolit Martir, luminând pe credincioși prin cuvântul rostit și scris, pentru care toți cu mulțumire îți cântăm:
Bucură-te, egumen al Mănăstirii Cetățuia și întâiul ei tipograf;
Bucură-te, ucenic al episcopului Mitrofan și iscusit caligraf;
Bucură-te, cel ce ai fost bine primit și în Țara Românească;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat aici prin voință domnească;
Bucură-te, împreună-lucrător cu Vodă Brâncoveanu Constantin;
Bucură-te, sfătuitor al lui spre luminarea poporului creștin;
Bucură-te, cel ce între străini darurile ți le- ai sporit;
Bucură-te, cel ce pe cei robiți de patimi i-ai izbăvit;
Bucură-te, cel ce pe cei lacomi i-ai mustrat;
Bucură-te, cel ce pe eretici i-ai rușinat;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat a fi iscusit pescar de oameni;
Bucură-te, cel plin de iubire curată față de semeni;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 3:

Deprins fiind tu încă din tânără vârstă cu greutățile robiei printre străini, ai purtat în inimă și pe umeri crucea nevoinței monahale, cu asprimile și rânduielile ei, întărindu-te prin răbdare, rugându-te în Duh și Adevăr, și cântând lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 3:

În Țara Românească întâlnindu-te, Binecredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu mult s-a bucurat, văzându-ți viața sfântă și iscusința; pentru aceasta, te-a primit și te-a ocrotit în slujirea ta de luminare a credincioșilor, iar poporul, simțind harul lucrător întru tine, îndată te-a urmat, pentru care și noi îți cântăm:
Bucură-te, minte luminată, curățită de patimile omenești;
Bucură-te, împreună slujitor cu cetele îngerești;
Bucură-te, vrednic împlinitor al sfintelor nevoințe;
Bucură-te, suflet pecetluit cu aurul curat al dreptei credințe;
Bucură-te, inimă devenită comoară de daruri duhovnicești;
Bucură-te, cel ce, prin cărți, tainele credinței le vestești;
Bucură-te, cel ce Sfintele Scripturi toata viața le-ai cercetat;
Bucură-te, cel ce de cerești descoperiri te-ai bucurat;
Bucură-te, lucrător prin tainica putere a rugăciunii;
Bucură-te, aprig luptător împotriva înșelăciunii;
Bucură-te, cel ce pururea în Domnul ai nădăjduit;
Bucură-te, cel ce, prin smerenie, cursele diavolești le-ai zdrobit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 4:

Viața ta plină de virtuți și fapte minunate, Sfinte Ierarhe Antim, în lume a strălucit, că nu doar în Țările Române s-a făcut cunoscută, ci până departe, la toți ortodocșii creștini vorbitori de limbă greacă, slavă, arabă și georgiană, îndemnând pe toți să cânte lui Dumnezeu, Cel ce te-a luminat pe tine: Aliluia!

Icosul 4:

Ca tipograf și stareț al Mănăstirii Snagov, ai călăuzit pe monahi și mireni prin lumina slujirii tale, prin pilda bunelor obiceiuri și prin blânda și înțeleaptă povățuire. Pentru aceasta, te rugăm, primește de la noi aceste cântări:
Bucură-te, slujitor credincios al Celui atotputernic;
Bucură-te, păstor al credincioșilor înțelept și jertfelnic;
Bucură-te, apărător nebiruit al celor nevinovați;
Bucură-te, cel ce chemi la unire pe cei dezbinați;
Bucură-te, cel ce ai iubit Adevărul dăruitor de sfințenie;
Bucură-te, cel ce ai dobândit pe cele de sus, prin smerenie;
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu și cu daruri împodobit;
Bucură-te, cel prin care scrisul și tiparul s-au înmulțit;
Bucură-te, vestitor al Evangheliei în multe graiuri;
Bucură-te, cel ce ai binecuvântat ale țării noastre plaiuri;
Bucură-te, glas ce chemi la apărarea Sfintei Ortodoxii;
Bucură-te, clopot care ne trezești din somnul grelei trândăvii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 5:

Chemat fiind, prin voia tuturor, la slujirea arhierească, ai împodobit scaunul vlădicesc de la Râmnicul Vâlcii cu virtuțile tale, adunând lângă tine pe toți creștinii dreptslăvitori, care s-au bucurat de cuvântul și lucrarea ta; iar noi, pătrunși de sfânt fior, cântăm pentru aceasta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Cu totul fiind luminat de Duhul Sfânt, ca o făclie în sfeșnic te-ai arătat, Părinte Ierarhe, pentru care ai fost ales mitropolit al Țării Românești, pe toți îndemnându-i la credința curată și la viață duhovnicească. De aceea, și noi, cu mulțumire, îți aducem laudele acestea:
Bucură-te, smerit slujitor al Sfintei Liturghii cerești;
Bucură-te, ce ce cu Sfinții îngeri împreună slujești;
Bucură-te, cel ce la înscăunarea ta în limba română ai predicat;
Bucură-te, învățător adevărat al poporului ție încredințat;
Bucură-te, cel ce, prin harul lui Hristos, mintea ți-ai sfințit;
Bucură-te, cel ce, pentru apărarea Ortodoxiei, mult te-ai ostenit;
Bucură-te, luptător împotriva obiceiurilor păgânești;
Bucură-te, îndemnător către sfințenie al slujitorilor bisericești;
Bucură-te, izbăvitor al celor robiți de păcate;
Bucură-te, dascăl înțelept al rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, sprijin pentru toți cei îndurerați și suferinzi;
Bucură-te, cel ce tuturor mână de ajutor le întinzi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 6:

Pe vrăjmașii Adevărului celui descoperit de Hristos, cu sfințenia și înțelepciunea vieții tale i-ai înfruntat, iar domnul Țării Românești, de tine fiind întărit în dreapta credință, cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Din dumnezeiasca purtare de grijă, cuvintele și evlavia ta au aflat răsunet curat în inima Sfântului Voievod Martir Constantin Brancoveanu, care a încuviințat alegerea ta în vredniciile bisericești de egumen, episcop și mitropolit, pentru care credincioșii cu bucurie ți-au cântat:
Bucură-te, cel mult iubit de poporul binecredindos;
Bucură-te, păstor care din fluierul credinței cânți duios;
Bucură-te, păstor a cărui inimă pătimește pentru oi;
Bucură-te, cel ce pe păstorii mincinoși îi izgonești de la noi;
Bucură-te, cel ce pe ardelenii ortodocși i-ai îmbărbătat;
Bucură-te, cel ce învățăturile Sfinților Părinți le-ai apărat;
Bucură-te, arhiereu preaînțelept, de Dumnezeu rânduit;
Bucură-te, cel ce de monahi și de preoți ai fost urmat și iubit;
Bucură-te, alinător al celor aflați în boli și dureri;
Bucură-te, doctor care aduci duhovnicești mângâieri;
Bucură-te, cel ce ai trimis tipografi patriei tale georgiene;
Bucură-te, cel neînfricoșat de uneltirile viclene;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 7:

Cu sfințenie și înțeleaptă stăruință propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, Ierarhe, turma cea duhovnicească ai adăpat-o și, Adevărului totdeauna slujind, i-ai învățat pe toți sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Din scaunul arhieresc fiind îndepărtat, ca oarecând Sfântul Ioan Gură de Aur, chinuri, temniță, surghiun și moarte ai suferit, Sfinte Antim, prin uneltirile celor videni și fără de lege. De acestea toate amintindu-ne cu zdrobire de inimă, neîncetat îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ai fost una cu dorințele românilor;
Bucură-te, cel ce te-ai împotrivit tiraniei păgânilor;
Bucură-te, cel ce nedreaptă osândă ai răbdat;
Bucură-te, cel ce mânia vrăjmașilor ai înfruntat;
Bucură-te, cel judecat de străinul domnitor nemilos;
Bucură-te, cel întărit de pilda răbdării lui Hristos;
Bucură-te, cel scos în chip nelegiuit din scaunul vlădicesc;
Bucură-te, cel vrednic a sta acum lângă tronul ceresc;
Bucură-te, cel căruia ostașii ți-au smuls barba și părul;
Bucură-te, cel ce până la sfârșit ai mărturisit adevărul;
Bucură-te, cel ce ai fost târât pe jos, bătut și umilit;
Bucură-te, cel ce, în temniță fiind, te rugai necontenit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 8:

Viața și faptele tale cele sfinte i-au înflăcărat duhovnicește pe toți creștinii spre săvârșirea voii lui Dumnezeu fără frică, iar noi, Sfinte Ierarhe și Părinte Antim, bucurându-ne de aceasta, Împăratului Hristos Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 8:

Cei care au uneltit și s-au bucurat vremelnic de moartea ta, osândă lor și-au agonisit, iar noi, smeriții, care cinstim după vrednicie viața, ostenelile, virtuțile și mucenicia ta, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ai vădit pe vrăjmașii Adevărului;
Bucură-te, mucenic următor al Mântuitorului;
Bucură-te, pradă a uneltitorilor străini de neam și de credință;
Bucură-te, cel ce i-ai iertat pe toți cei ce ți-au adus suferință;
Bucură-te, cel ce ispitele și batjocurile le-ai răbdat smerit;
Bucură-te, cel ce, bolnav fiind, prin rugăciune te-ai întărit;    .
Bucură-te, cel trimis spre Muntele Sinai în surghiun;
Bucură-te, cel ce de popor ai fost plâns, ca un păstor bun;
Bucură-te, cel din nou robit de păgâni, dar liber în Hristos;
Bucură-te, rugător pentru poporul dreptcredindcios;
Bucură-te, cel ce ai pătimit de la păgâni mucenicește;
Bucură-te, cel pe care nelegiuiții te-au ucis mișelește;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 9:

Prin tăierea trupului tău în bucăți, în chinuri cumplite sfârșit mucenicesc ai luat, iar călăii în grabă sub apă te-au tăinuit și cu defăimare te-au acoperit, Sfinte, însă, în acest chip, cunună de biruință ai dobândit în ceruri și cinstire pe pământ, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Adevărul morții tale de martir, neamul nostru creștinesc duhovnicește înțelegându-l, a prețuit iubirea ta jertfelnică pentru Hristos, iar pilda vieții și pătimirii tale în toată lumea propovăduindu-se, ne îndeamnă să-ți cântăm:
Bucură-te, mărturisitor al Preasfintei Treimi în fața păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai iubit Crucea, arma tare a creștinilor;
Bucură-te, cel ce ai socotit surghiunul prilej de nevoință;
Bucură-te, monah desăvârșit în smerenie, răbdare și credință;
Bucură-te, cel ce slava deșartă cu smerenia ai biruit-o;
Bucură-te, cel ce numai voia lui Dumnezeu ai împlinit-o;
Bucură-te, slujitor credincios al cerescului împărat;
Bucură-te, cel ce doar de poruncile Lui ai ascultat;
Bucură-te, cel ce ai pătimit din porunca păgânilor sultani;
Bucură-te, lumină pusă în zadar sub obroc de dușmani;
Bucură-te, cel ce cu sabia ai fost tăiat într-un loc neștiut;
Bucură-te, cel al cărui sfârșit mucenicesc s-a făcut cunoscut;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 10:

Vestea despre sfârșitul tău pământesc pe poporul cel dreptcredincios l-a îndurerat atunci, dar mai slăvit ocrotitor îi ești acum, prin neîncetatele rugăciuni către Hristos. Drept aceea, cinstim sfântă pătimirea ta, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Viața ta cea minunată, pilda slujirii tale smerite și pătimirea ta plină de răbdare ne întăresc acum pe noi, cei aflați în necazuri, în ispite, în boli și în primejdii; drept aceea, cu smerenie te lăudăm, grăind unele ca acestea:
Bucură-te, închinător în Duh și Adevăr al Preastintei Treimi;
Bucură-te, cel ce, prin Didahii, ai învățat ale țării mulțimi;
Bucură-te, cel ce prin Sfânta Agata ai primit tainică vestire;
Bucură-te, cel chemat să ridici în București sfântă mănăstire;
Bucură-te, cel ce pe aceasta ai închinat-o Sfinților toți;
Bucură-te, cel ce ai sculptat în lemn ale bisericii porți;
Bucură-te, cel ce cu măiestrie ai dăltuit în piatră stâlpii ei;
Bucură-te, cel ce ai pictat icoana Sfinților ocrotitori ai tăi;
Bucură-te, iconar al frumuseții chipului omenesc îndumnezeit;
Bucură-te, ctitor, împodobitor și slujitor al lăcașului sfințit;
Bucură-te, cel ce tâmplă de piatră ai așezat sfântului altar;
Bucură-te, cel ce slove preafrumoase ai încrustat pentru tipar;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 11:

Învățăturile și cuvintele tale sfințitoare peste veacuri strălucesc nouă, asemenea unor comori de mare preț, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, și ne îndeamnă pururea să cântăm lui Hristos cu toți sfinții: Aliluia!

Icosul 11:

Toate lucrările tale în lume le-ai arătat ca izvorând, Sfinte Antim, din dragoste fierbinte pentru Dumnezeu și pentru aproapele, iar, prin sfârșitul tău mucenicesc, turma păstorită de tine ai încredințat-o Mântuitorului Hristos, pentru care, cu multă bucurie, îți cântăm așa:
Bucură-te, cel ce ai alungat din popor întunericul neștiinței;
Bucură-te, cel ce ai oprit năvala eresurilor și a necredinței;
Bucură-te, cel ce ai făcut mănăstirea ta vatră de sfințenie;
Bucură-te, cel ce ai rânduit acolo a se face adesea milostenie;
Bucură-te, întemeietor de izvor duhovnicesc în cetate;
Bucură-te, săditor al rugului aprins prin rugăciuni neîncetate;
Bucură-te, cel ale cărui cuvinte le păstrăm cu prețuire;
Bucură-te, cel a cărui jertfă ne îndeamnă spre mărturisire;
Bucură-te, cel ce ești dătător de învățături duhovnicești;
Bucură-te, cel ce, în ceasul nedumeririlor, ne povățuiești;
Bucură-te, îndemnător spre spovedanie și îndreptare;
Bucură-te, călăuzitor spre dumnezeiasca asemănare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 12:

Pentru toate ostenelile știute și neștiute, pentru nevoințele cele de taină sau descoperite, Domnul Dumnezeu Atotțiitorul, cu mare cinste te-a preamărit și cu darul muceniciei te-a încununat, iar acum cu toți sfinții cânți neîncetat: Aliluia!

Icosul 12:

Tu, Sfinte, având cuget temător de Dumnezeu, ai săpat adânc, cu litere de foc dumnezeiesc, în inimile noastre, numele lui lisus Hristos, Dumnezeu-Omul; iar acum, cu sufletele înfiorate de măreția jertfei tale arhierești și mucenicești, îți înălțăm cântare duhovnicească așa:
Bucură-te, cel ce arhieria mucenicește ai săvârșit-o;
Bucură-te, cel ce, turma încredințată, la cer ai povățuit-o;
Bucură-te, adevărat pastor sufletesc, celor năpăstuiți ajutător;
Bucură-te, cel a cărui luptă dreaptă este pildă tuturor;
Bucură-te, cel ce ai lepădat bogăția și cinstea cea vremelnică;
Bucură-te, pildă de slujire sfântă și de dragoste jertfelnică;
Bucură-te, sprijinitor al dreptei credințe cu bunăvoință;
Bucură-te, cel căruia ortodocșii de pretutindeni îți datorează recunoștință;
Bucură-te, cel ce, și în Ardealul mult încercat, dreapta credință ai apărat;
Bucură-te, cel ce pe Constantin Vodă Brâncoveanu curajul muceniciei l-ai învățat;
Bucură-te, cel ce ne acoperi pururea sub al tău omofor;
Bucură-te, a noastră călăuză și pentru toți rugător;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 13:

O, Sfinte Părinte, Ierarhe și Mucenice Antim, primește de la noi aceste laude și cere Mântuitorului Hristos, Cel preamilostiv, să trimită Bisericii Sale întărire și neclintire în dreapta credință, iar nouă, nevrednicilor Săi robi, să ne dăruiască iertare de păcate și sporire în toate faptele cele bune, ca mântuindu-ne, împreună cu tine și cu toți sfinții să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se repetă de trei ori)

Se citește apoi din nou Icosul 1 și Condacul 1.

Icosul 1:

Toți credincioșii ortodocși, cunoscându-te pe tine, Sfinte Ierarhe Antim, ca pe un păstor neînfricat, bun chivernisitor al dumnezeieștilor Taine și Mucenic al dreptei credințe, cu evlavie și cu bucurie te lăudăm zicând:
Bucură-te, vlăstar ales al ținuturilor Iviriei;
Bucură-te, cel crescut în virtuțile credinței și evlaviei;
Bucură-te, cel robit din tinerețe de păgâni;
Bucură-te, ocrotitor al celor părăsiți, săraci și străini;
Bucură-te, cel ce ai purtat din botez numele Andrei;
Bucură-te, cel răscumpărat de marele Patriarh Dositei;
Bucură-te, cel ce ai devenit monah la Mormântul Domnului;
Bucură-te, cel ce ai învățat la Iași meșteșugul tiparului;
Bucură-te, următor al lucrării tipografice a Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei;
Bucură-te, iscusit slujitor al cuvântului și al slovei;
Bucură-te, cel ce ai rodit duhovnicește în Țara Românească;
Bucură-te, Mitropolit împodobit cu haină mucenicească;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Condacul 1:

Ție, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, ca unui ales păstor duhovnicesc al Țării Românești, mare apărător al tuturor celor săraci, luminător al credincioșilor și următor al Pătimirilor Domnului, îți aducem din inimă aceste smerite laude, cu dragoste cântând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, mucenice al lui Hristos!

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *