Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie – 27 AUGUST

Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie – 27 AUGUST

 

Condac 1:

Apărătorului credinței ortodocșilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulțumire toți, care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credință și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Icos 1:

Poporul cel credincios cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilire strigă către tine așa:
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, îndreptătorul credinței;
Bucură-te, ajutorul celor necăjiți;
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;
Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți;
Bucură-te, învățătorul legii creștinești;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuți;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 2:

Deși nu avem destulă vrednicie și pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat și din inimă umilită te rugăm să primești aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!

Icos 2:

Nimeni dintre noi păcătoșii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie, căci știi slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea acesta:
Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce fără cunoștințe filosofice ai biruit pe filosofi;
Bucură-te, comoara legii noastre cea mult prețuită;
Bucură-te, povățuitorul legiuirilor și al legiuitorilor celor învățați;
Bucură-te, lauda părinților și a dascălilor;
Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, mustrătorul ereticilor;
Bucură-te, cel ce ai fost înțelept din pruncie;
Bucură-te, mare și înțelept învățător;
Bucură-te, luptătorul pentru lege;
Bucură-te, cel ce și astăăzi ne ajuți pe noi credincioșii;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 3:

Împovărați de multe păcate și ispite vătămătoare fiind, altă nădejde nu avem afară de tine, mângâierea celor necăjiți; deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinerețe, te-ai arătat apărător și de minuni făcător; pentru aceasta îți cântăm ție așa:
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;
Bucură-te, lauda poporului credincios;
Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;
Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toți;
Bucură-te, cel ce izbăvești din primejdii pe cei ce aleargă la tine;
Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufletești și al celor trupești;
Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, doctor fără plată;
Bucură-te, nădejdea celor necăjiți;
Bucură-te, acoperământul și scăparea tuturor;
Bucură-te, Sfinte Fănurie, mare făcător de minuni!

Condac 4:

Mucenice mult-milostive, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și mijlocește către Ziditorul să dăruiască tămăduire și sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor și cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

Stând înaintea Sfintei tale icoane, noi păcătoșii socotim a fi înaintea ta; și mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această puțină rugăciune și tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, ca să-ți cântăm ție așa:
Bucură-te, cel ce ești împreună slujitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;
Bucură-te, cel ce faci minuni mari;
Bucură-te, lauda pământului Egiptului;
Bucură-te, cel ce ești în toată lumea vestit;
Bucură-te, cel ce te ostenești a face bine;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
Bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății;
Bucură-te, lauda oamenilor și a îngerilor;
Bucură-te, umbrirea serafimilor;
Bucură-te, slujitor preamărit al creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 5:

Așa precum în Egipt cercetezi și tămăduiești neputințele poporului celui binecredincios care așteaptă ajutorul tău, îndură-te și ne izbăvește de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Totdeauna arăți marea ta milostivire asupra neamului omenesc și te faci scăpare a celor ce se învolburează pe marea acestei vieți; de aceea strigăm către tine așa:
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;
Bucură-te, scăparea înotătorilor deznădăjduiți;
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipești furtuna;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;
Bucură-te, ajutorul celor spăimântați de tunet;
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoșati de fulger;
Bucură-te, cel ce ne ajuți în primejdii, mijlocind catre Mântuitorul;
Bucură-te, nădejdea și scăparea noastră;
Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;
Bucură-te, că ajuți cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 6:

Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas și prin Sfintele tale rugăciuni mântuiește-ne de necazuri și de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiți pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca și noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!

Icos 6:

Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, solește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăși de bunătățile cele făgăduite credincioșilor și să cântăm ție așa:
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;
Bucură-te, cinstit slujitor al darului;
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;
Bucură-te, mir care împrăștii durerea;
Bucură-te, rouă care răcorești patimile;
Bucură-te, cel ce întărești pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni;
Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;
Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;
Bucură-te, cel ce ne ajuți și nouă păcătoșilor;
Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;
Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioși;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 7:

O, Preamilostive și îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută și-i miluiește după mare mila Ta; izbăvindu-i de asupririle și de necazurile care i-au cuprins pentru mulțimea păcatelor lor; și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică-ne și pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el sa-Ți cântăm: Aliluia!

Icos 7:

Toate puterile cerești lăudând credința ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început; iar noi îți aducem aceste cuvinte de laudă așa:
Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credința;
Bucură-te, cel ce prin credință ai făcut minuni mari;
Bucură-te, căă rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;
Bucură-te, înțeleptule rugător către Dumnezeu;
Bucură-te, tămaie bineprimită înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;
Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici și fără de lege;
Bucură-te, ajutătorul cel tare al binecredincioșilor creștini;
Bucură-te, tăria țărilor creștinești;
Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetăților păgânești;
Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiți;
Bucură-te, temelia și fala credinței noastre;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 8:

Toți creștinii ortodocși de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi rușinați, Mucenice Fanurie, căci tu ești mare folositor al creștinătății. Pentru aceasta nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni și ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8:

Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi și cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit mulțimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi amenința, risipind hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi minunându-ne îți cântăm așa:
Bucură-te, scăparea poporului de foamete;
Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;
Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;
Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;
Bucură-te, mulțumirea celor ce seamănă cu credință;
Bucură-te, secerișul cel îmbelșugat al secerătorilor;
Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor;
Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;
Bucură-te, ajutătorul și chivernisitorul nostru de-a pururea;
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, lauda cuvioșilor monahi și a bunilor creștini;
Bucură-te, ogradă bine roditoare;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 9:

Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum în vremea vieții tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii și de foamete prin Sfintele tale rugăciuni, așa și acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp roditor și îmbelșugat pentru creșterea și ajutorul pruncilor sugari și al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9:

Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci le-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovia ta și ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem ție acestă laudă așa:
Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;
Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiți;
Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăți;
Bucură-te, cel ce îmblânzești fiarele sălbatice;
Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;
Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, cel ce pedepsești pe neguțătorii cei lacomi;
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preaminunate;
Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;
Bucură-te, cel ce ai renunțat la avuție și ai împărțit-o cu cei săraci;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 10:

Dăruiește și nouă ajutorul tău ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea șerpilor otrăvitori și mai ales a balaurului înspăimântător și de vicleanul înșelător ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre; noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viața acesta și în cea viitoare; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10:

Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, și de la toți cei ce cheamă Sfânt numele tău, pentru că toți recunoaștem grelele noastre păcate; și ne rugăm ție și cerem cu credință ajutorul tău, cântându-ți graiurile acestea așa:
Bucură-te, mântuirea celor ce își mărturisesc curat păcatele;
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;
Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuți;
Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;
Bucură-te, mare ajutător al celor ce viețuiesc în smerenie;
Bucură-te, văzând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate;
Bucură-te, descoperirea multor taine neștiute;
Bucură-te, cel ce ai adus pe mulți la Hristos prin minunile tale;
Bucură-te, preaminunate Mucenice, că nu ne lași și pe noi;
Bucură-te, cel ce mijlocești la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, cel ce mângâi pe toți cu ale tale mari minuni;
Bucură-te, că prin tine și neamul călugăresc capătă mântuire;
Bucură-te, că și tot clerul bisericesc prin tine se mântuiesc;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 11:

Mărgăritarul de mult preț al lui Dumnezeu care fiind ascuns în țărană, strălucește acum în Rhodos ca o comoară de mult preț și îmbogățește, desfătează, luminează și înveselește pe toți cei ce vin la el cu credință și cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor și Dumnezeul nostru: Aliluia!

Icos 11:

Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie și praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie, cel mult pătimitor și de biruință purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuți Lui și l-a așezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru Sfinții Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:
Bucură-te, că ai stat în fața idolilor;
Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinși;
Bucură-te, că ai stins credința în idoli;
Bucură-te, că demonii te-au vazut și au plâns;
Bucură-te, că îngerii în juru-ți s-au strâns;
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;
Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;
Bucură-te, pecete curată a credinței;
Bucură-te, cel ce ești pildă luminată pentru noi;
Bucură-te, ostașule nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 12:

Pe cei ce sărutăm Sfânta ta icoană cu credință, Mucenice, și lăudăm viețuirea ta cea Sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne moștenitori ai împărăției celei cerești și veșnice, și părtași ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icos 12:

Minuni străine și mai presus de înțelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru Sfinții Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie, lauda Rhodosului și a Bisericii. Căruia și noi, aprinși de dragoste și de râvnă, să-i grăim din suflet:
Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;
Bucură-te, că și acolo te-ai bucurat;
Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;
Bucură-te, cel ce ești mijlocitor pentru toți;
Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;
Bucură-te, scump prinos al credincioșilor;
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;
Bucură-te, că ai înălțat pe cel smerit;
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;
Bucură-te, tăria celui evlavios;
Bucură-te, miluitorul credincioșilor;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătoșilor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 13:

O, Preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinți alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ție: izbăvește-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia și necazul; îndepărtează de la noi toată durerea și suferința și ne învrednicește ca și în viața de veci să fim părtași ai împărăției veșnice și împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Icos 1:

Poporul cel credincios cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilire strigă către tine așa:
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, îndreptătorul credinței;
Bucură-te, ajutorul celor necăjiți;
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;
Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți;
Bucură-te, învățătorul legii creștinești;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuți;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condac 1:

Apărătorului credinței ortodocșilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulțumire toți, care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credință și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *