Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Sofia şi către fiicele sale –  Pistis, Elpis şi Agapis – 17 SEPTEMBRIE 

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Sofia şi către fiicele sale –  Pistis, Elpis şi Agapis – 17 SEPTEMBRIE 

 

Troparul Sfintei Muceniţe Sofia şi al fiicelor sale Pistis, Elpis şi Agapis

Mieluşele cuvântătoare, prin mucenicie, v-aţi adus Mielului şi Păstorului, săvârşind călătoria cea către Hristos şi credinţa păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârşind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dăruieşte-mi, Stăpâne Hristoase, strălucirea înţelepciunii Tale celei mai presus de lume şi negrăită, ca să laud pe bine cuvioasele şi prealăudatele Tale muceniţe, pe odraslele Sfintei Sofia.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Numirea ta de Dumnezeu cugetătoare Sfântă Sofia, arătat s-a împodobit cu vieţuirea. Căci toată viaţa ta ai săvârşit-o în dorirea înţelepciunii; şi ai strălucit cu darurile înţelepciunii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rodul tău cel preafericit, fiind împodobit cu numărul înţelepciunii celei mai presus de Dumnezeire prin chinuri, pentru aceea ai strălucit Preaînţeleaptă Sofia, ceea ce eşti numită cu numele dumnezeieştii înţelepciuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trei fecioare tinere curate şi la suflet şi la trup, prin fapte bune Ţi s-au adus Ţie, Hristoase, Mirelui Celui Înţelegător, mirese prin mucenicie: Sfintele Pistis împreună cu Elpis şi cu Mărita Agapis.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluindu-Se în pântecele tău Cuvântul lui Dumnezeu, întreg chipul meu cel omenesc l-a primit şi cu totul l-a înnoit. Pentru aceea, toţi credincioşii te slăvim pe tine, de Dumnezeu Născătoare.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ascultând glasul Tău, Hristoase, care cheamă către nemurire şi către viaţă nepătimitoare, au venit după tine fecioarele, purtând cununa muceniciei şi grăind: Sfânt este Locaşul Cel Însufleţit al Preacuratei Măririi Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Putere v-a dăruit vouă Hristos, când aţi stat înaintea divanului precum s-a făgăduit; şi v-a umplut de înţelepciune însuflată de Dumnezeu, arătându-vă, preamărite muceniţe, purtătoare de biruinţă, strălucind cu darul fecioriei.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aţi înfrânt pe vrăjmaşul cel falnic, fecioarelor şi aţi smerit sprânceana lui, nevoindu-vă cu vitejie; iar pe cel ce mai înainte se lăuda că va pierde marea l-aţi înecat în curgerile sângiurilor voastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De înţelepciunea cea de sus a lui Hristos umplându-se cele trei fiice ale alesei Sfinte Sofia, au ruşinat trufia tiranilor şi nebunia cea înverşunată, glăsuind dumnezeieştile învăţături.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu sfinţenie ai născut pe Sfântul sfinţilor, Hristos, ceea ce eşti sălăşluire sfântă a sfinţeniei ce se odihneşte pe sfinţi. Aceluia grăim: sfânt este locaşul cel însufleţit al slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni.

Irmosul:

Însuţi Cel Ce ştii neputinţa fiinţei omeneşti şi după milostivire, Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu putere de sus, ca să grăiesc Ţie: sfântă este biserica cea însufleţită a slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-vă cu dumnezeiescul dar, bunelor biruitoare: Sfintelor Pistis, Agapis şi Elpis, cu vitejie aţi ruşinat îngrozirile tiranilor şi în foc fiind arse, preaînţeleptelor v-aţi adus prinoase Mirelui Hristos.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind într-armate cu puterea Crucii Sfintele surori, Pistis, Agapis şi Elpis, cu bărbăţie au suferit rănile chinurilor şi până la sânge s-au împotrivit păcatului.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea şi cu dragostea Treimii s-au întărit Sfintele Pistis, Agapis şi Elpis, fecioarele cele întocmai la număr cu Cinstita Treime şi au suferit iuţimea durerilor, preacinstitele.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Şi fecioare tinere prin Cruce au putut surpa sprânceana cea mândră a vrăjmaşului şi au aruncat la pământ pe cel ce mai înainte se lăuda fără măsură că va birui toată lumea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcliile Sfintei Sofia cele trei la număr strălucitoarele şi Sfintele Pistis, Agapis şi Elpis, de Lumina Preasfintei Treimi fiind aprinse, au strălucit Bisericilor lumina mântuirii, spre ajutorul nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânta Sfintelor, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, Ceea ce eşti Aşteptarea neamurilor şi mântuirea credincioşilor, din tine a răsărit Mântuitorul şi Dătătorul de viaţă şi Domnul, spre mântuirea noastră a celor ce te lăudăm pe tine.

 

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria cugetului au răbdat chinurile şi grăind tainele dumnezeieştii înţelepciuni, au ruşinat pe biruitorul cele trei fecioare de Dumnezeu purtătoare, fiind legate cu credinţa şi cu firea.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Se bucură strămoaşa văzând pe vicleanul cel ce a izgonit-o din Eden biruit de femei cugetătoare de Dumnezeu: de Sfânta Elpis, de Sfânta Pistis şi de Sfânta Agapis, cele născute din Sfânta Sofia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De amăgirile tiranului cele otrăvitoare nu s-au lăsat înşelate şi rănile chinurilor de bunăvoie le-au răbdat cinstitele fecioare, fiind rănite de dragostea Ta cea dumnezeiască, Hristoase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se bucură de tine, Fecioară, Puterile Cerurilor şi adunările oamenilor, căci prin tine s-au unit cu Cel din tine Născut. Pentru aceea după vrednicie te slăvim, Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-se, întru preacuratele Tale mâini, Stăpâne, au pus nădejdile lor cele trei tinere; cele ce se cinstesc şi se laudă cu numărul Treimii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-se cu frumuseţile fecioriei, s-au împodobit cu cununile muceniciei şi după vrednicie au primit cununi îndoite, de la Hristos, Dătătorul de viaţă şi Preaîndurătorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Au fost aduse în Biserica Ta, Împărate al tuturor, Stăpâne, ca nişte cinstite odoare cele trei fecioare, ca să se împărtăşească de Împărăţia Ta; căci Tu le eşti lor şi Lumină şi Veselie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine, Fecioară Preacurată, se veselesc strămoşii neamului, căci prin mijlocirea ta au dobândit Edenul, pe care pentru călcarea poruncii îl pierduseră. Că tu eşti Curată înainte de naştere şi după naştere.

Irmosul:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesupt şi nu este izbăvitor; socotitu-ne-am ca oile de junghiere; mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru; că Tu eşti celor neputincioşi Tărie şi Îndreptare.

Sfinţitele ramuri ale Cinstitei Sofia: Sfintele Pistis, Elpis şi Agapis, cu darul au arătat că înţelepciunea elinilor este nebunie. Şi prin nevoinţe arătându-se biruitoare, s-au încununat cu cunună nepieritoare, de la Stăpânul tuturor, Hristos.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Darul Cel în Trei Lumini luminându-se fecioarele, au risipit întunericul cel demonic, binecuvântând Lumina Cea în Trei Ipostasuri şi cântând: Dumnezeul părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având suflete purtătoare de lumină, v-aţi sălăşluit în Cămările Cereşti şi acum dănţuiţi cu bucurie împreună cu îngerii, văzând Slava cea veşnică şi zicând: Dumnezeul părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând bărbătească împotrivire cu tinerii cei din Babilon, vitejeşte au călcat focul. Căci, fiind întocmai ca aceia la număr, au avut şi cugetul asemenea cu aceia, de Dumnezeu purtătoarele fecioare, mărind pururea pe Dumnezeu Cel Prealăudat şi Preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dă-ne, Preacurată, iertare de greşeli, nouă celor ce te lăudăm pe tine cu credinţă, izbăvindu-ne de supărări şi de toată nevoia. Căci pe tine te avem Scăpare, a lui Dumnezeu Mireasă, ca pe Singura ce ai purtat în mâini pe Dumnezeul părinţilor Cel Prealăudat.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fecioarele cele de Dumnezeu luminate, Sfintele Pistis, Elpis şi Agapis, cu frumuseţea dreptei credinţe străluceau mai curat decât aurul, zicând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe fecioarele cele ce strălucesc cu razele fecioriei şi ale muceniciei, credincioşii să le lăudăm, zicând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Sicriele muceniţelor pururea izvorăsc pâraie de tămăduiri credincioşilor, care cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pământ Sfânt eşti, Preacurată, căci ai născut Spicul Cel de viaţă purtător, pe Pricinuitorul vieţii celei veşnice, pe Hristos, Căruia toţi cântăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor, tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit grăind: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cele ce sunteţi pline de lumina cea cu trei lumini şi îndestulate acum de dumnezeiasca strălucire; cele ce sunteţi de un nume cu virtuţile şi purtătoare ale numelor dragostei, nădejdii şi credinţei, întăriţi-ne pe noi cu nădejdea, cu dragostea şi cu credinţa.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

O, purtătoarelor de chinuri nebiruite, rugămu-vă pe voi, prealăudatelor fecioare, să cereţi neîncetat ca Puterea Cea din înălţime să liniştească acum viforul răutăţilor care ne-a cuprins şi să dea credincioşilor unire de cuget.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trecând noaptea vieţii înţeleptelor, aţi ajuns la ziua cea neînserată, veselindu-vă muceniceşte; şi în ceata fecioarelor numărându-vă, v-aţi învrednicit de dumnezeiasca Împărăţie cea nepieritoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, în ce chip a născut Fecioara pe Cuvântul Cel Ce este pururea şi Ipostatic, pe Strălucirea Ipostasului Celui Părintesc, pe Făcătorul nostru de bine şi Domnul, Care S-a Întrupat dintr-însa. Pe Aceea după vrednicie o mărim.

Irmosul:

Chipul naşterii tale celei Curate, l-a arătat rugul cel ce ardea necontenit. Şi acum te rugăm, ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Fiindu-vă sufletele legate de dragostea lui Hristos, cu cuviinţă aţi trecut frumuseţea celor pieritoare şi vremelnice; şi prin osteneli sihăstreşti aţi omorât patimile, iar prin chinuri şi dureri primind mucenicia, v-aţi arătat adevărate ucenice ale Cuvântului. Pentru aceasta Stăpânul, pentru îndoita mucenicie, v-a dăruit vouă cununi şi v-a învrednicit de Cămara cea de mire, preafericitelor muceniţe. Iar acum, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

Prin lemn a despuiat odinioară în Rai pe oameni de nemurire vrăjmaşul, aducând moarte prin gustarea din el. Iar Lemnul Crucii, cel pricinuitor oamenilor de haina vieţii, s-a înfipt pe pământ şi toată lumea s-a umplut de bucurie. Pe aceasta văzând-o acum Înălţată, ca dintr-un glas să strigăm, popoare, lui Dumnezeu cu credinţă: Plină este de Slavă casa Ta.

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *