Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Ioil – 19 OCTOMBRIE 

Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Ioil – 19 OCTOMBRIE 

 

Troparul Sfântului Proroc Ioil, glasul al 2-lea:

A prorocului Tău, Doamne, Ioil pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm: mântuieşte sufletele noastre!

Irmosul:

Veniţi, popoare, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata prorocilor se vese­leşte împreună cu noi, când se face ţie laudă, gânditorule de cele cereşti, Sfinte Ioil, de Dumnezeu arătătorule. Cu care împreună roagă-te, să ne mântuim noi, fericite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestind mai înainte cuvintele cele dumnezeieşti, de Dum­nezeu insuflate, ai descoperit mânia cea cumplită şi pe drep­tate, care s-a întâmplat din reaua credinţă a poporului celui ce cugeta cele deşarte, Sfinte Prorocule Ioil.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te-a umbrit Însuflarea Duhului cea minunată şi purtă­toare de lumină şi făcătoare de viaţă; şi a suflat întru tine cunoştinţa celor ce vor să fie, prorocule preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te-a însemnat mai înainte cortul mărturiei, închipuindu-te cu multe feluri de în­chipuiri şi arătând pe Cel În­trupat din tine Neschimbat, Maica lui Dumnezeu, Prea­curată Stăpână.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica de Tine sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţându-ne din dogmele tale, înţelepte prorocule, propovăduim postire şi slujbă cu dreaptă credinţă, mergând în Casa Domnului.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce urmăm învăţăturile tale din toată inima şi din tot cugetul, cu plângere şi cu rugă­ciune căutăm pe Dumnezeu, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-ne-ai nouă, proro­cule, îndelunga răbdare a Atotţiitorului Stăpân şi ne-ai desco­perit aievea bunătatea şi blân­deţea Lui cea dumnezeiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislit-ai, Curată, pe Dum­nezeu şi ai născut pe Cuvântul Întrupat în chip de negrăit, pe Cel Ce a grăit prin proroci şi a săvârşit propovăduirile lor.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, glasul rânduielii Tale şi Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii Milostiv, Doamne, celor ce cu dreaptă credinţă se pocăiesc faţă de Tine, ca un Singur În­durat şi Mult Milostiv.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum ai vestit mai înainte, slăvite, s-a revărsat de la Dum­nezeu Duhul peste tot trupul care a crezut.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pogorârea Duhului înţelepţind pe ucenicii Domnului, a săvârşit cuvintele tale, cele grăite de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind liberaţi, Preacurată, din legăturile iadului cele în­tunecoase, prin dumnezeiască naşterea ta, pe tine te fericim.Irmosul:

Noaptea trecând, s-a apro­piat Ziua şi Lumina lumii s-a arătat. Pentru aceasta Te laudă Cetele îngereşti şi toate Te măresc pe Tine, Hristoase Dumnezeule.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte spunând proro­cul tuturor credincioşilor, venirea lui Hristos a propovăduit. Că va veni şi va mântui neamul ome­nesc din înşelăciunea idolilor.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul înălţându-te, mărite prorocule, către Lumina Cea mai presus de minte şi de cuget, ai tras de acolo darul prorociei şi ai propovăduit dreptatea.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te pentru cei ce te laudă pe tine, Preafericite Ioil, să se mântuiască de toată su­părarea şi să dobândească ha­rul dumnezeieştii Lumini.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară, Stăpâ­na lumii, roagă-te să se mântu­iască de greşelile cele fără de număr şi de primejdiile vieţii, cei ce te propovăduiesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Întru adâncul păcatelor sunt ţinut, Mântuitorule şi în noianul vieţii mă învăluiesc; dar, precum pe Prorocul Iona din fiară şi pe mine din patimi scoate-mă şi mă mântuieşte.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvoarele graiului celui dum­nezeiesc al dogmelor tale, curg şi picură dulceaţa cea hrănitoa­re de suflet, adăpând pe cei ce cu credinţă te cinstesc, mărite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Munte, din care picură dul­ceaţa prorociei, te cunoaştem pe tine, Prorocule Ioil şi propovăduitor al credinţei lui Dumnezeu, pro­rocule, grăitorule de cele dum­nezeieşti.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte cu rugăciunile tale, prorocule al lui Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste laudă mărită şi pururea fericită pomenirea ta, ca unul ce ai dumnezeiască îndrăznire către Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Lumina Cea Neapusă, luminează inimile, ce­lor ce te slavoslovesc cu credin­ţă pe tine, Preacurată Stăpână şi pe Cel Ce S-a născut din tine în chip de negrăit.

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de Lege, văpaie înaltă a ridicat; iar Hristos a tins roua Duhului cinstitorilor de Dumnezeu tineri; Cel Ce este Binecuvântat şi Preaproslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul, care curgea din Casa Domnului şi adăpa, a ieşit pre­cum ai zis mai înainte, pro­rocule cinstite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râul desfătării a făcut rodi­tor de grâu pârâul cel uscat, precum a zis mai înainte Prorocul Ioil. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai pus pe proroci de demult în umbra Legii, să prorocească de preaslăvită venirea Ta în Trup, pe aceştia i-ai învăţat a grăi: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a făcut toate, a mântuit lumea născându-Se din Fecioară, care Îl laudă cu dreaptă credin­ţă cântând: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Irmosul:

Pe Domnul, Cel Ce a răcorit de demult în văpaie pe tinerii evreilor şi a ars într-însa pe haldei, cu preamărire să-L lăudăm, zicând: Binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat-ai, mărite, aievea în­chipuirile pocăinţei, luând în chezăşia Sa Domnul Cel Milos­tiv, pe cei ce se apropie de Dân­sul cu credinţă şi cântă: Bine­cuvântaţi şi-L preaînălţaţi în­tru toţi vecii!

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind tu slugă Domnului, Prorocule Ioil, ţi s-au încre­dinţat Tainele Lui, să le proro­ceşti popoarelor, celor ce laudă şi zic: Binecuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măriţii Apostoli ai Domnului varsă râuri de minuni între iudei, precum a grăit mai înainte Prorocul Ioil, adăpând pe cei ce cântă: Binecuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ipostas alcătuit în două firi, ai născut pe Hristos, Ceea Ce eşti cu totul fără prihană, ră­mânând Fecioară Curată; pe Care lăudându-L, grăim: Binecuvântaţi şi-L preaînălţaţi în­tru toţi vecii!

Irmosul:

Ceea ce eşti Binecuvântată în ceruri şi pe pământ mărită, bucură-te, mireasă nenuntită.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu prorocii ca un proroc, te veseleşti acum cu bucurie în locaşurile cele cereşti.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Caută acum de sus către noi, cei ce cu credinţă te mărim, grăitorule de cele dumnezeieşti, întru tot fericite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scurtă călătorie a mântuirii, a arătat Prorocul Ioil de demult prin pocăinţă, cu cuget dumnezeiesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îndreptatu-ne-ai pe noi cei căzuţi, Maica lui Dumnezeu, că ne-ai născut nouă pe Mântuito­rul şi Stăpânul Cel Preaîndurat.

Curăţindu-ţi mai înainte ini­ma de întinăciuni, grăitorule de cele dumnezeieşti, te-ai arătat locaş curat al Sfântului Duh, Sfinte Prorocule Ioil. Pentru aceea ai arătat cunoştinţa adevărului şi ai propovăduit mai înainte venirea cu Trup pe pământ a Mântuitorului şi Ziditorului, Care venire s-a arătat mai pe urmă neamurilor.

Născătoare de Dumnezeu, Marie Curată, Ceea ce nu ştii de nuntă, Ceea ce Singură eşti Ocrotitoare şi Acoperământ credin­cioşilor, izbăveşte de primej­dii, de necazuri şi de cumplite nevoi, pe toţi cei ce au nădejdile la tine, Fecioară şi miluieşte sufletele noastre cu dumnezeieştile tale rugăciuni.

 Mieluşeaua cea Neîntinată, văzând pe Mieluşelul şi Păsto­rul mort, spânzurat pe Lemn, tânguindu-se, grăia, văitându-se ca o Maică: Cum voi su­feri plecăciunea Ta cea mai presus de cuvânt, Fiul meu şi Pătimirea cea de bună voie, Preabunule Dumnezeu?

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *