Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu revărsările cele pline de strălucire ale dumnezeieştii lu­mini strălucitori fiind şi cu cu­nunile luptelor voastre cu ade­vărat fiind luminaţi, sfinţilor cei întocmai la număr cu Preasfânta Trei­me, pe Aceasta îmblânziţi-O pentru noi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Duhovniceşte găsind în voi răsunet cuvintele dumnezeieşti şi uniţi fiind între voi, muceni­cilor, cu legătura păcii aţi biruit înşelăciunea vrăjmaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Mucenici, cei întocmai la nu­măr cu Preasfânta Treime, arătându-vă că, în credinţa voastră în Sfânta Treime cugetaţi cu adevărat acelaşi lucru, aţi aflat aceeaşi cunună, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, bunilor biruitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei)….

Cuvântul, Sălăşluindu-Se în pântecele tău, Preacurată, Trup S-a făcut, îndumnezeind firea mea, Stăpână, Dumnezeu Cel Adevărat, cu nespusa Lui iubire de oameni. Pe Care cu credinţă lăudându-L, cântăm: Binecu­vântaţi, toate lucrurile Domnu­lui, pe Domnul!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netă­iată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum văzând în chip lă­murit Slava Domnului, purtătorilor de cunună, îm­preună cu cetele celor fără de trup şi cu ale mucenicilor şi ale drepţilor, rugaţi-vă cu căldură pentru noi, mucenicilor, voi cei ce sun­teţi trei la număr.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie, sălăşluind cu totul pe Mântuitorul întru voi, v-aţi arătat cetate a lui Dumnezeu, întemeiată pe tur­nuri dumnezeieşti, Sfinţilor Mucenici Eutropie şi Cleonic, împreună cu Sfântul Vasilisc, cugetătorilor de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru credincioşii care să­vârşesc pomenirea voastră prea­sfântă şi care laudă sfinţitele voastre lupte dumnezeieşti, ce­reţi de la Dumnezeu, măriţilor mucenici, ca să dăruiască nouă ier­tare de păcate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură te-ai arătat Sprijinitoarea şi Nădejdea şi Mântui­rea mea; tu, Scăparea şi Zidul de apărare şi Mângâierea cea Dum­nezeiască a sufletului meu. Pen­tru aceasta, de toată osândirea mă scapă, pururea Fecioară.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netă­iată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Treimea mucenicilor a măr­turisit înaintea poporului celui mult pe Preaslăvita Treime şi pătimind, cu cetele celor fără de trup s-a numărat. Pe aceştia, astăzi, să-i lăudăm cu credinţă, prăznuind pomenirea lor cea sfinţită şi aducătoare de veselie lumii.

Nădejdea creştinilor, Prea­sfântă Fecioară, roagă neîn­cetat, împreună cu Puterile cele de sus, pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut mai presus de minte şi de cuvânt, să ne dea iertare de păcate şi îndreptare vieţii nouă tuturor, celor ce cu cre­dinţă şi cu dragoste pururea te mărim pe tine.

O, Minune nouă! O, Taină în­fricoşătoare! A strigat Maica cea Preacurată şi cu totul fără prihană, când a văzut pe Dom­nul întins pe Cruce, Cel ce ţine toate în palma Sa, de judecăto­rii cei fărădelege ca un osândit la moarte pe Cruce este osândit.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Tuturor sărbătoriților zile le urez, din toată inima cu toată dragostea un sincer și călduros LA MULTI ANI cu sănătate, fericire și prosperitate!

Vă invit cu mare drag să vă abonați la canalul meu You tube Neluța Bunicuța pentru a fi notificați ori de câte ori mai postez ceva nou, !
Doamne Ajută tuturor!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *