Rugăciunea Sfântului Neofit Zăvorâtul – 28 SEPTEMBRIE 

Rugăciunea Sfântului Neofit Zăvorâtul – 28 SEPTEMBRIE 

 

O, Preacuvioase Părinte Neofit, lauda Lefcarei din Cipru, viaţă cerească ai petrecut pe pământ, petrecând 60 de ani în peșteră, și trecând din lumea cea deşartă, Domnul ţi‑a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i‑a dăruit nestricăciunea, arătând întru tine slava numelui Său.

Acestea mărturisindu-le, noi nevrednicii şi păcătoşii, venim cu umilinţă şi evlavie, rugându‑te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău.

Sfinte Părinte Neofit, cel ce din tinerețe ai părăsit casa părinților și nunta pământească ai lăsat-o, râvnind la nunta cu Mirele Ceresc, ajută cu rugăciunile tale pe cei necăjiți, ca să găsească iubirea Părintelui ceresc. Prea Cuvioase Părinte Neofit, cel ce, încă din copilărie fiind nevoitor şi iubitor al frumuseţii cereşti, ai strălucit cu harul tău peste toate marginile pământului, ascultă rugăciunea noastră, a celor greu încercaţi de nevoi şi de ispite. Tu, cel ce te-ai învrednicit de adevărata cunoaştere a Duhului și ne-ai învățat prin scrierile tale, fiindu-ți mintea luminată de Duhul Sfânt, mijloceşte pentru noi către Bunul Dumnezeu să ne împărtăşească şi nouă harul Său cel sfinţitor. Luminează-ne prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu pe Care roagă-L să ne dăruiască sănătate, pace sufletească şi cunoaşterea celor dumnezeieşti. Ajută‑ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să împlinească în viaţa lor poruncile lui Hristos; cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întăreşte rugăciunile şi sporeşte râvna şi evlavia noastră; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă‑L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre, cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă‑L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale.

Sfinte Părinte Neofit, păzeşte pe bătrâni în dreapta credinţă, pe tineri în viaţa curată şi pe copii în iubire de Dumnezeu şi de părinţi. Ocroteşte cu rugăciunile tale pe săraci şi pe bolnavi, pe văduve şi pe orfani, pe călători şi pe cei robiţi. Fereşte Biserica noastră și ţara aceasta de primejdii şi necazuri, şi roagă‑te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Tatăl, şi Fiul şi Sfântul Duh.

Îndepărtează ispitele cele grele de la noi şi, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile şi gândurile noastre cele rele. Învaţă-ne, Părinte Neofit, să ne rugăm cu lacrimi; învaţă-ne să ne iubim şi să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupeşti şi sufleteşti, neascultarea, mândria şi tot cugetul viclean. Întăreşte iarăşi viaţa duhovnicească în mânăstirile noastre şi, mai ales, smerenia, ascultarea şi sfânta rugăciune.

Izbăveşte-ne, Preacuvioase Părinte Neofit, de împuţinarea credinţei şi de nesimţirea inimii şi roagă-te Domnului să ne dăruiască părinţi duhovniceşti buni şi darul sfintelor lacrimi, ca astfel, trăind în smerenie şi viaţă curată, să dobândim cereasca împărăţie pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Preacuvioase Părinte Neofit, împreună cu toţi sfinţii, să întărească Hristos dreapta credinţă în lume şi sfânta iubire în mânăstirile noastre, în satele şi oraşele noastre şi în toată lumea.

Nu ne uita pe noi, Sfinte Părinte Neofit, ci, împreună cu cetele cereşti, roagă-te pentru preasfinţiţii noştri ierarhi, pentru preoţi şi călugări, pentru mame, pentru copii şi pentru bolnavi, dar  şi pentru pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de tot răul cu harul preasfântului Său Duh, în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I Se cuvine laudă şi mulţumire în vecii vecilor. Amin


Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *