Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul şi către Sfântul Mucenic Dasie din Axiopolis-Cernavodă – 20 NOIEMBRIE 

 

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Sfinte Dasie, mucenic al lui Hristos, pe tine te laudă obştea credin­cioşilor din Axiopolis. Că pe tiranul vrăjmaş, cu puterea crucii, cu statornicie în mărtu­risirea credinţei în Dumnezeu, vitejeşte l-ai călcat, făcându-te pe tine viteaz ostaş al lui Hristos. Că, lepădând păgânătatea, cununa cea adevărată, din mâna lui Hristos ai luat. Pe Acesta roagă-L, Preafericite Mucenice Dasie, să mântuiască pe toţi cei ce săvârşesc sfântă pome­nirea ta.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smeritul meu suflet cel omorât cu dulceţile trupului, cu rugăciunile tale înviază-l, Părinte Grigorie. Că viaţă neîmbătrânitoare acum ai luat, omorându-ţi mădularele cele de pe pământ, cuvioase, cu pustniceştile nevoinţe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrânându-ţi dulceţile trupului cu vitejia minţii, din vârsta prunciei te-ai făcut, părinte, organ al Duhului. Ale Cărui lucrări lămurit primindu-le înăuntru, cu chip sfânt eşti cunoscut.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu iubirea Dumnezeaiscă poftele trupului le-ai veştejit şi ţie însuţi, fericite, ţi-ai logodit soţie curăţia, din care s-au născut ţie fii toate virtuţile, pururea pomenite, care te-au făcut dar al lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Scară Cerească, care ajungi de la pământ la cer şi prin care Cuvântul lui Dumnezeu cu oamenii a vorbit, Binecuvântată Preacurată, Minune Nespusă, Vedere cu mintea necuprinsă, miluieşte pe cei ce caută scăpare la tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În numele faptelor bune alergând, cuvioase, în norul privirii la cele de sus ai intrat şi ai cunoscut, pe cât ai putut cuprinde, pe Cel Necuprins de fire, plin de lumină fiind, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce S-a născut în peşteră pentru mântuirea oamenilor de demult, pe tine cel ce ai locuit în peşteră, preafericite, cu Lumină Cerească te-a luminat, ca pe Sfântul Pavel luminos arătându-te, Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uşa cea Cerească, Preacurata Maică a lui Hristos, ţie, celui înconjurat de asupririle demonice, părinte, ţi-a dat aripi şi puternic cu tărie te-a făcut asupra lor cu harul său.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Ceea ce Singură ai născut pe Domnul tuturor. Bucură-te, Ceea ce ai solit viaţa oamenilor. Bucură-te, Munte Umbrit şi Netăia, Întărirea cre­dincioşilor; Bucură-te, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce pentru noi străină pogorâre a avut, străin fiind pentru bunătate, pe tine străin pentru Dânsul, din moştenire văzându-te, te-a primit, Sfinte Grigorie şi Dumnezeiesc moştenitor al Împărăţiei Sale strălucit în virtuţi te-a făcut.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Hristos, Cel Ce a pruncit pentru noi şi a fost Prunc, cuvioase, la şcoala pruncilor te-ai dat pe tine, însuţi ca un prunc fiind după răutate, de Dumnezeu cugetătorule părinte şi cu Dumnezeiasca smerenie răutatea vrăjmaşului ai smerit-o, Fericite Grigorie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile lacrimilor tale, Părinte Grigorie, ca şi cu nişte Rouă Dumnezeiască adăpându-te, toată fapta cea bună ai crescut, toată roada cea bună a dreptăţii ai înflorit, ca un pom roditor răsădit lângă izvoarele apelor ai rodit roadele pustniciei celei desăvârşite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maica lui Dumnezeu Binecuvântată, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, vindecă rănile sufletului meu. Stinge desfătările trupului. Inima mea cea întunecată lumineaz-o. Împacă-mi mintea mea şi mă izbăveşte de toată vătămarea şi defăimarea vrăjmaşilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrarea Cuvântului, viţă aducătoare de roadă te-ai arătat, cuvioase, care aduce struguri de virtuţi, copţi şi foarte mari, care izvorăsc vin duhovnicesc de mântuire, părinte, care veseleşte inimile credincioşilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roma cea strălucită, părinte, de la răsărit primindu-te pe tine luminător neapus prin credinţă, s-a luminat cu cinstitele tale daruri. Că pe Hristos L-ai avut în suflet ca o Lumină, luminând pe cei ce te văd pe tine, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe şarpele ce se târa şi pândea călcâiul tău, Sfinte Grigorie, cu Dumnezeiască priveghere în căile vieţii umblând, ca un slujitor al lui Dumnezeu, ca un lucrător al poruncilor Lui, l-ai omorât cu Puterea Duhului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ocrotirea lumii, Maică pururea Fecioară, cârmuieşte-mă şi mă povăţuieşte la calea cea dreaptă şi îndreptează la cărările cele bune ale dreptăţii gândul meu, umblările sufletului meu îndreptându-le.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înclinarea cea spre Dumnezeu fiind sfinţit, preasfinţite, prin adâncile priviri tainice şi Dumnezeieşti străluciri, ca un prooroc sfinţit, ca un slujitor al lui Dumnezeu, te-ai învrednicit prin Dumnezeiescul har.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu linişte viaţa ta săvârşindu-ţi, Sfinte Grigorie, te-ai arătat mai presus decât toate valurile lumeşti şi mai înalt decât patimile, pe tot pământul străin şi călător.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă curată cu Dumnezeiască Strălucire te-ai îmbogăţit. Iar ca un vas sfinţit Templul cel de sus ai împodobit, Sfinte Grigorie şi Biserica celor întâi-născuţi o ai luminat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie Curată, Cămara Împăratului, pe mine cel ce m-am făcut peşteră necurată a tâlharilor, cu rugăciunile tale curăţindu-mă, arată-mă Biserică sfântă Celui Ce S-a născut din tine.

Soare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoabele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, a lui Hristos slugă. Pentru aceasta prăznuim Dumnezeiasca pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, Preafericite Părinte, Înţelepte Grigorie.

Pricină de veselie ne-a venit nouă astăzi pomenindu-te, Sfinte Mu­cenice Dasie, că, întrarmându-te Dumnezeieşte cu neprihănirea sufletului şi ţinând în cuget rugăciunea cea neînce­tată, cu tărie ai biruit taberele vrăjmaşilor, Sfinte Mucenice, făcătorule de minuni. Roagă-te neîncetat lui Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vărsările lacrimilor focul păcatului ai stins şi izvorăşti apa nepătimirii şi curatele izvoare ale tămăduirilor, celor ce cântă, Sfinte Grigorie: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu căruţă de văpaie a cinstitei dragoste şi a desăvârşirii suindu-te, la înălţime te-ai ridicat, întru care ţi-ai agonisit viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite, strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alinat-ai valurile patimilor cu stările la priveghere şi adormind cu somnul cel cuvenit drepţilor, la lumină ai trecut, Părinte Grigorie, strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel ce sunt mort prin păcat şi pierit, Ceea ce ai născut Viaţa, Curată Fecioară, înviază-mă şi mă miluieşte şi din gheenă mă scoate pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu slujindu-te stăruitor, ai luat, preafericite, ceea ce ai cerut cu cre­dinţă. Că noaptea dormind tu, arătându-se ţie îngerul, sabie de foc ţi-a dat, care ţi-a tăiat patimile inimii şi cu foc fără materie te-a curăţit şi cu mărire te-a luminat în chip tainic.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un soare cu totul luminos, cu înţelegere te-ai ridicat strălucit cu lumina virtuţilor şi cu strălucirea minunilor, Sfinte Grigorie, luminând împrejur tot pământul şi luminând pe cei ce cântă cu dreaptă credinţă: tineri, binecuvântaţi, preoţi, lăudaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cântare îngerească ai auzit, Sfinte Grigorie, încă umblând în muritorul tău trup; din care simţirile sufletului lămurit îndulcindu-ţi, sfânt şi luminos te-ai cunoscut, strigând pentru Stăpânul: preoţi, binecuvântaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce pe Judecătorul şi Domnul mai presus de cuvânt L-ai născut, pe Acesta, ca pe un Fiu al tău, Preasfântă, roagă-L: în ceasul Judecăţii, de osândă şi de foc şi de întunericul cel neluminat şi de scrâşnirea dinţilor, să izbăvească pe cei ce cântă întru credinţă, cu bună cuviinţă: popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sudorile pustniceşti ai stins cărbunii păcatului şi din cer în chipul focului ai luat har, care nu te-a ars, înţelepte, ci mai vârtos te-a răcorit şi cu tăria puternic împotriva patimilor pe tine te-a arătat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un trandafir în văile pustniciei ai înflorit, Părinte Grigorie şi ca un crin bine mirositor. Pentru aceasta moaştele tale izvorăsc mir cu dulce miros din destul. Căci miresme pline de viaţă sunt şi fălcile tale ca nişte cupe cu miruri s-au arătat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi, împreună cu noi, adunarea îngerilor şi a cuvioşilor se veseleşte, a patriarhilor şi a proorocilor, întru pomenirea ta, Sfinte Grigorie. Împreună cu noi prăznuiesc Apostolii, mucenicii, cu care pomeneşte pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Racla unde sălăşluieşte cinstitul şi mult pătimitorul tău trup, har de minuni ne izvorăşte nouă, Părinte Grigorie, sfinţind sufletele şi trupurile noastre, ale celor ce ne îmbogăţim cu tine, ocrotitorul şi cald sprijinitorul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul Arhanghelului Gavriil, noi credincioşii cu bucurie glăsuim către tine: Bucură-te, Raiule, Cel ce ai Răsărit Pomul vieţii. Bucură-te, Dezlegarea blestemului, Încununarea mucenicilor, Lauda cuvioşilor şi oamenilor celor dreptcredincioşi Întărirea.

Cu Dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai izgonit întunericul patimilor celor de suflet păgubitoare, Sfinte Grigorie, pururea pomenite. Înălţându-te spre Înălţimea nepătimirii cea Preacurată, ai revărsat uimitor raze de tămăduiri, sălăşluindu-te în Lumina Cea Neapusă a Împărăţiei lui Hristos.

Cinstita Intrare a Fecioarei, astăzi mai înainte prăznuind-o luminat credincioşii, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe dânsa să o lăudăm neîncetat, ca pe Ceea ce este cu totul fără prihană.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

 

 

This entry was posted in SINAXAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *